Teisinės paslaugos

Kiekvieną dieną Jūsų verslas neišvengiamai susiduria su įvairiais teisiniais veiklos organizavimo aspektais. Įmonės vadovas turi įdarbinti darbuotojus, sudarinėti sandorius, organizuoti kasdienę veiklą. Sėkmingam vadovui svarbu tausoti savo laiką, ir vienas iš tokio tausojimo būdų yra pavesti spręsti kompleksinius teisinius klausimus specialistams. UAB „Vakarų auditas ir apskaita“ siūlo tapti Jūsų ilgalaikiu partneriu teikiant Jums ir teisines paslaugas šiose srityse:

Konsultacijos visais darbo teisės klausimais

 • Sutarčių su darbuotojais parengimas: darbo, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo; esamų sutarčių įvertinimas ir modifikavimas
 • Darbuotojų priėmimas, atleidimas, drausminių nuobaudų skyrimas, atostogų suteikimas ir apmokėjimas; lanksčių darbo formų taikymas

Sutartiniai santykiai

 • Naujų sutarčių su tiekėjais ar klientais rengimas ir jau pasirašytų sutarčių (paskolos, lizingo, nuomos, subnuomos, įkeitimo, pirkimo-pardavimo ir kt.) priežiūra ir jų vykdymo kontrolė

Jūsų įmonės atstovavimas

 • Įmonės atstovavimas valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei teismuoseSkundų, pretenzijų, pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų į ieškinius, dublikų, triplikų parengimas

Nemokumo klausimai

 • Juridinių ir fizinių asmenų bankroto dokumentų ruošimas (įv. istitucijoms, teismui)

Konsultacijos akcinių bendrovių veiklos teisiniais klausimais

 • Įmonių konsultavimas teisiniais kausimais: kasdieninė bendrovių veikla ir konsultacijos bendrovių dokumentų rengimo, akcininkų teisių ir sutarčių, bendrovių valdymo, valdymo organų atsakomybės ir kitais klausimais

Bendros teisės sritys:

Mokesčių teisė

Konsultuojame klientus visais mokesčių klausimais, vertiname galimas veiklos mokestines pasekmes ir riziką, rengiame paklausimus mokesčių administratoriui, atstovaujame kliento interesams atliekant mokestinius patikrinimus, sprendžiant mokestinius ginčus mokestinių ginčų komisijose ir teismuose, rengiame visus su mokestiniais ginčais susijusius dokumentus.

Darbo teisė

Konsultuojame individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo ir kitais darbo teisės klausimais, rengiame darbo tvarkos taisykles ir pareiginius nuostatus, materialinės atsakomybės, nekonkuravimo, komercinių paslapčių neplatinimo ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias sutartis bei dokumentus, atstovaujame darbo ginčuose ikiteisminėse stadijose ir teismuose.

Sutarčių teisė

Teikiame teisinę pagalbą sudarant įvairias sutartis (paskolos, lizingo, nuomos, subnuomos, įkeitimo, pirkimo-pardavimo ir kt.). Vertiname sutartis ar jų projektus.

Šeimos teisė

Teikiame plataus spektro teisinę pagalbą šeimos teisinių santykių srityje: ruošiame vedybų sutartis, konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo bei kitais klausimais.

Paveldėjimo teisė

Teikiame konsultacijas paveldėjimo klausimais, konsultuojame ir atstovaujame priimant palikimą, įforminant paveldėjimą, atstovaujame teisme, kilus ginčams paveldėjimo procedūrose (t.p. ginčijant testamento teisėtumą).

Administracinė teisė

Atstovaujame administracinių teisės pažeidimų bylose dėl paskirtų administracinių nuobaudų panaikinimo, atstovaujame ginčuose dėl neteisėtų, nepagrįstų valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų, sprendimų ir/ar neveikimo.

Baudžiamoji teisė

Paslaugos šioje srityje apima įtariamųjų ir kaltinamųjų gynybą, atstovavimą nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams, civiliniams atsakovams, susitarimų dėl žalos atlyginimo, taip pat susitarimų dėl susitaikymo, kitų dokumentų parengimą.

Gynyba ir atstovavimas apima paslaugų teikimą tiek teisme, tiek policijos ir kitose institucijose. Be kita ko, rengiame dokumentus privataus kaltinimo bylose, civilinius ieškinius, pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus. Baudžiamosiose bylose atstovaujame ir juridinius asmenis.

Atstovaujame klientus visų instancijų civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose, kitose institucijose

Paslaugų sąrašas nėra baigtinis. Atsižvelgdami į klientų poreikius bei teisinių santykių pobūdį, teikiame ir kitas teisines paslaugas.

Teisines paslaugas teikiame remdamiesi pačiais naujausiais įstatymų pakeitimas bei teismų praktika, analizuodami šios dienos teismų formuojamomas nuostatas, todėl visada esate tikri, kad gaunate patikimas ir kokybiškas teisines paslaugas.

Privalumai perkant teisines paslaugas iš mūsų akivaizdūs –

 • Jūs išvengiate išlaidų, skiriamų teisininko paieškai, darbo vietos įkūrimui bei išlaikymui
 • Jums nekyla problemų teisininko ligos, atostogų, atleidimo kompensacijų mokėjimo atveju bei nereikia rūpintis teisininko kvalifikacijos kėlimu
 • Jūs gaunate visapusišką, kvalifikuotą ir operatyvią teisinę pagalbą Jums aktualiais klausimais
 • Jūs galite pasirinkti mokėjimo už teisines paslaugas būdą, labiausiai atitinkantį Jūsų poreikius bei darbo aplinką
 • Jūs turite teisę bet kada nutraukti sutartį apie tai įspėję raštu