Teisin?s paslaugos

Kiekvien? dien? J?s? verslas neišvengiamai susiduria su ?vairiais teisiniais veiklos organizavimo aspektais. ?mon?s vadovas turi ?darbinti darbuotojus, sudarin?ti sandorius, organizuoti kasdien? veikl?. S?kmingam vadovui svarbu tausoti savo laik?, ir vienas iš tokio tausojimo b?d? yra pavesti spr?sti kompleksinius teisinius klausimus specialistams. UAB „Vakar? auditas ir apskaita“ si?lo tapti J?s? ilgalaikiu partneriu teikiant Jums ir teisines paslaugas šiose srityse:

Konsultacijos visais darbo teis?s klausimais

 • Sutar?i? su darbuotojais parengimas: darbo, materialin?s atsakomyb?s, konfidencialumo, nekonkuravimo; esam? sutar?i? ?vertinimas ir modifikavimas
 • Darbuotoj? pri?mimas, atleidimas, drausmini? nuobaud? skyrimas, atostog? suteikimas ir apmok?jimas; lanks?i? darbo form? taikymas

Sutartiniai santykiai

 • Nauj? sutar?i? su tiek?jais ar klientais rengimas ir jau pasirašyt? sutar?i? (paskolos, lizingo, nuomos, subnuomos, ?keitimo, pirkimo-pardavimo ir kt.) prieži?ra ir j? vykdymo kontrol?

J?s? ?mon?s atstovavimas

 • ?mon?s atstovavimas valstybin?se ir nevalstybin?se institucijose bei teismuoseSkund?, pretenzij?, pareiškim?, ieškini?, atsiliepim? ? ieškinius, dublik?, triplik? parengimas

Nemokumo klausimai

 • Juridini? ir fizini? asmen? bankroto dokument? ruošimas (?v. istitucijoms, teismui)

Konsultacijos akcini? bendrovi? veiklos teisiniais klausimais

 • ?moni? konsultavimas teisiniais kausimais: kasdienin? bendrovi? veikla ir konsultacijos bendrovi? dokument? rengimo, akcinink? teisi? ir sutar?i?, bendrovi? valdymo, valdymo organ? atsakomyb?s ir kitais klausimais

Bendros teis?s sritys:

Mokes?i? teis?

Konsultuojame klientus visais mokes?i? klausimais, vertiname galimas veiklos mokestines pasekmes ir rizik?, rengiame paklausimus mokes?i? administratoriui, atstovaujame kliento interesams atliekant mokestinius patikrinimus, sprendžiant mokestinius gin?us mokestini? gin?? komisijose ir teismuose, rengiame visus su mokestiniais gin?ais susijusius dokumentus.

Darbo teis?

Konsultuojame individuali? ir kolektyvini? darbo sutar?i? sudarymo, pakeitimo, nutraukimo ir kitais darbo teis?s klausimais, rengiame darbo tvarkos taisykles ir pareiginius nuostatus, materialin?s atsakomyb?s, nekonkuravimo, komercini? paslap?i? neplatinimo ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias sutartis bei dokumentus, atstovaujame darbo gin?uose ikiteismin?se stadijose ir teismuose.

Sutar?i? teis?

Teikiame teisin? pagalb? sudarant ?vairias sutartis (paskolos, lizingo, nuomos, subnuomos, ?keitimo, pirkimo-pardavimo ir kt.). Vertiname sutartis ar j? projektus.

Šeimos teis?

Teikiame plataus spektro teisin? pagalb? šeimos teisini? santyki? srityje: ruošiame vedyb? sutartis, konsultuojame sutuoktini? turtini? ir neturtini? teisi?, tarpusavio ir vaik? išlaikymo, ?vaikinimo bei kitais klausimais.

Paveld?jimo teis?

Teikiame konsultacijas paveld?jimo klausimais, konsultuojame ir atstovaujame priimant palikim?, ?forminant paveld?jim?, atstovaujame teisme, kilus gin?ams paveld?jimo proced?rose (t.p. gin?ijant testamento teis?tum?).

Administracin? teis?

Atstovaujame administracini? teis?s pažeidim? bylose d?l paskirt? administracini? nuobaud? panaikinimo, atstovaujame gin?uose d?l neteis?t?, nepagr?st? valstyb?s ir savivaldos institucij? veiksm?, sprendim? ir/ar neveikimo.

Baudžiamoji teis?

Paslaugos šioje srityje apima ?tariam?j? ir kaltinam?j? gynyb?, atstovavim? nukent?jusiesiems, civiliniams ieškovams, civiliniams atsakovams, susitarim? d?l žalos atlyginimo, taip pat susitarim? d?l susitaikymo, kit? dokument? parengim?.

Gynyba ir atstovavimas apima paslaug? teikim? tiek teisme, tiek policijos ir kitose institucijose. Be kita ko, rengiame dokumentus privataus kaltinimo bylose, civilinius ieškinius, pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus. Baudžiamosiose bylose atstovaujame ir juridinius asmenis.

Atstovaujame klientus vis? instancij? civilin?se, administracin?se ir baudžiamosiose bylose, kitose institucijose

Paslaug? s?rašas n?ra baigtinis. Atsižvelgdami ? klient? poreikius bei teisini? santyki? pob?d?, teikiame ir kitas teisines paslaugas.

Teisines paslaugas teikiame remdamiesi pa?iais naujausiais ?statym? pakeitimas bei teism? praktika, analizuodami šios dienos teism? formuojamomas nuostatas, tod?l visada esate tikri, kad gaunate patikimas ir kokybiškas teisines paslaugas.

Privalumai perkant teisines paslaugas iš m?s? akivaizd?s –

 • J?s išvengiate išlaid?, skiriam? teisininko paieškai, darbo vietos ?k?rimui bei išlaikymui
 • Jums nekyla problem? teisininko ligos, atostog?, atleidimo kompensacij? mok?jimo atveju bei nereikia r?pintis teisininko kvalifikacijos k?limu
 • J?s gaunate visapusišk?, kvalifikuot? ir operatyvi? teisin? pagalb? Jums aktualiais klausimais
 • J?s galite pasirinkti mok?jimo už teisines paslaugas b?d?, labiausiai atitinkant? J?s? poreikius bei darbo aplink?
 • J?s turite teis? bet kada nutraukti sutart? apie tai ?sp?j? raštu