Veikla

Veikla

Jums ?galiojus, atliksime nepriklausom? ?mon?s audit?, sutvarkysime J?s? ?mon?s buhalterin? apskait?, ekonomini? rodikli? analiz?, suteiksime konsultacijas buhalterin?s apskaitos ir mokes?i? klausimais. Žinodami m?s? paruoštas išvadas arba suteiktas konsultacijas gal?site priimti informuotus sprendimus, d?l ?mon?s ateities perspektyv?.

Darbo eiga

Paprastai bendradarbiavimas prasideda nuo ?kio šakos, reguliavimo ir kit? išorini? veiksni?, kurie ?takoja kliento veikl?, supratimo; ?mon?s pob?džio bei pasirinktos apskaitos politikos supratimo; tiksl? ir strategij? bei susijusi? verslo rizik? supratimo; vidaus kontrol?s supratimo; supratimo apie ?mon?s finansini? rezultat? vertinim? ir perži?r?.

Visk? ?vertinus yra pasirašoma sutartis, kurioje aptariami darbai, kuriuos patik?site m?s? ?monei.

Klientams pageidaujant paslaugos gali b?ti teikiamos klientui patogioje vietoje ir patogiu laiku.

Darbo principai

M?s? darbuotojai – kvalifikuoti savo srities specialistai, turintys patirt? dirbdami su ?vairi? specializacij? ?mon?mis. Savo veikl? apdraud?me civiliniu draudimu BTA draudimo bendrov?je, tod?l visiškai atsakome už savo darb? ir garantuojame nepriekaišting? paslaug? kokyb?. Dirbame laikydamiesi Lietuvos Respublikos ?statym? ir profesionali? etikos kodekso nuostat?, tod?l garantuojame visišk? konfidencialum?.